Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Pod Zielonym Listkiem w Świerklańcu

Regulamin korzystania z placu zabaw

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w  Świerklańcu

Nr 10/2011 z dnia 08.11.2011r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W  GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  W ŚWIERKLAŃCU

 

 

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw  w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Świerklańcu.

 § 2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

§ 3. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,  a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:,

  1. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek i dachów domków,
  2. zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

§ 5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

  1. zaśmiecania terenu,
  2. niszczenia i uszkadzania roślinności,
  3. dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
  4. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  5. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych,  

          chemicznych,

  1. wprowadzania zwierząt,
  2. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  3. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

§ 6. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

§ 7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi  Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerklańcu .

§ 8. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się woźnemu zatrudnionemu  w przedszkolu.

§ 9. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków woźnego  zatrudnionego  w przedszkolu.

§ 10. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerklańcu.

§ 11. Dyrektor  Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerklańcu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

§ 12. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

§ 13. Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik Gminnego Przedszkola  Publicznego w Świerklańcu.

§ 14. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placu zabaw i na stronie internetowej przedszkola.

§ 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Świerklaniec, dnia 8.11.2011r.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar

Facebook