Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Pod Zielonym Listkiem w Świerklańcu

Regulamin organizacji wycieczek i spacerów

 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW

W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚWIERKLAŃCU

 

§ 1

 

 1. ORGANIZATOREM wycieczek i spacerów jest Gminne Przedszkole Publiczne w Świerklańcu.
 2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerklańcu ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
  • spacery i wycieczki edukacyjno – innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,
  • wycieczki krajoznawczo – turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
  •  

§2

 

 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
 2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze po najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 5.  

§3

 

 1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowych i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzone najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.
 4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.
 6. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

§4

 

 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki, opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi w trakcie burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
 7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

§5

 

 1. DYREKTOR przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
 2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:
  • czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,
  • wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,
  • gromadzenie dokumentacji wycieczki,
  • dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,
  • zorganizowanie transportu i wyżywienia.

§6

 

 1. KIEROWNIKIEM WYCIECZKI przedszkolnej może być włącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
  • opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie KARTY WYCIECZKI,
  • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu orz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  • zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnieniem warunków do ich przestrzegania,
  • określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,
  • zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,
  • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

§7

 1. OPIEKUNAMI w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.
 2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawować powinna co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należą:
  • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,
  • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,
  • nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,
  • wykonywanie innych zadań zleconych prze kierownika wycieczki.

§8 

 1. UCZESTNIKMI wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należą:
  • przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczek i spacerów,
  • przestrzegania zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,
  • zachowanie porządku,
  • reagowanie na umówione sygnały.

§9

 1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
 2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

§10

 1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Świerklaniec, dnia 08.11.2011r       

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar

Facebook